Doelstelling en verantwoording

De Slow Food Foundation Nederland is opgericht als onderdeel van de internationale Slow Food beweging met de volgende doelstellingen:

  1. het (laten) verzorgen van onderwijs over het gedachtengoed  van de internationale Slow Food beweging en haar kernwaarden good, clean & fair;
  2. het bevorderen van aandacht voor dit gedachtengoed in het reguliere onderwijs gericht op landbouw, veeteelt, voedselproductie en voedselbereiding;
  3. het bevorderen van onderzoek in het verlengde van het gedachtengoed van de internationale Slow Food beweging;
  4. het bevorderen van de (agro)biodiversiteit in de voedselproductie;
  5. het bevorderen van de duurzaamheid van de voedselproductie;
  6. het bevorderen van ontwikkelingssamenwerking op het gebied van duurzame voedselproductie;
  7. het bevorderen van dierenwelzijn in veeteelt en visserij;
  8. het bevorderen van het politiek en maatschappelijk debat over voedsel en de wijze waarop voedsel wordt geproduceerd;
  9. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in het Beleidsplan Slow Food Foundation Nederland.

Tot nu toe zijn (mede door COVID19)  voornamelijk voorbereidende activiteiten uitgevoerd. Tot 2019 waren daar geen kosten mee gemoeid.  De volgende stukken zijn beschikbaar: